Logo 4 Paws Motion

Algemene Voorwaarden

4 Paws Motion
Adelaartlaan 99
5665CW Geldrop
E-mailadres: info@4pawsmotion.nl
KvK-nummer: 69785139
Btw-nummer: NL858011232B01

Algemene Voorwaarden 4 Paws Motion

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De prijs
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Levering, verzendkosten en uitvoering
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – Herroepingsrecht en kosten
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Conformiteit en garantie
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt, hierna te noemen 4 Paws Motion ;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 4 Paws Motion;
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door 4 Paws Motion georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van S4 Paws Motion;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de koop op afstand te ontbinden;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of 4 Paws Motion in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4 Paws Motion en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 4 Paws Motion en Consument.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Als één bepaling/meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijft de overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
4 Paws Motion behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen
of aan te vullen.

Artikel 3. Het aanbod
Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 4 Paws Motion is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als 4 Paws Motion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 4 Paws Motion niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De prijs
4 Paws Motion behoudt zich het recht voor om prijzen van het aanbod te wijzigen.
Op het moment dat de Consument het aanbod van 4 Paws Motion aanvaardt door middel van het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het 4 Paws Motion toegestaan een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zetfouten is 4 Paws Motion niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4 Paws Motion bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
4 Paws Motion treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Voor de elektronische betaling zal 4 Paws Motion passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 Paws Motion zal bij het product aan de Consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
Het bezoekadres van de vestiging van de 4 Paws Motion;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
De informatie over bestaande garanties na aankoop;
De in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij 4 Paws Motion deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
4 Paws Motion zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren.
4 Paws Motion is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
Aan de leveringsplicht van 4 Paws Motion zal, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 4 Paws Motion geleverde producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6. Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen bij afronding van de bestelling te worden voldaan per iDeal of bankoverschrijving.
De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 4 Paws Motion te melden.
In geval van wanbetaling van de Consument (wanneer overeengekomen is dat anders dan per iDeal of bankoverschrijving betaald mocht worden) heeft 4 Paws Motion met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Levering, verzendkosten en uitvoering
4 Paws Motion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan 4 Paws Motion kenbaar heeft gemaakt.
Verzendkosten per bestelling voor de Consument bedragen:
Standaard Nederland: € 6.95
Standaard België: € 10,95
Afhalen mogelijk in overleg.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld dat, mits op voorraad zullen de bestellingen binnen 2-3 werkdagen verzonden worden. Bij vertraging van verzending zal consument in kennis worden gesteld.
De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Consument geen recht de overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding, tenzij de leveringstermijn de in artikel 5 lid 5 bedoelde termijn van dertig dagen overschrijdt. De Consument heeft in dat geval en in het geval dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling en voor zover dat noodzakelijk is.
Als de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan tijdig bericht. Als een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Consument wordt besteld, ontvangt de Consument bericht dat het product tijdelijk niet leverbaar is.
In geval van ontbinding van de overeenkomst zal 4 Paws Motion het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij 4 Paws Motion, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van producten gaat pas over, als de Consument al hetgeen de Consument op grond van de overeenkomst aan 4 Paws Motion verschuldigd is, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat al over op het moment dat de producten op het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Als de Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

Artikel 9. Herroepingsrecht en kosten
Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan 4 Paws Motion bekendgemaakte vertegenwoordiger. Het kenbaar maken van herroeping dient de Consument te doen met een e-mail aan info@4pawsmotion.nl.
Tijdens de termijn genoemd in het vorige lid zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in nieuwstaat verkerend en in originele en gesloten verpakking aan 4 Paws Motion retourneren, volgens, in overeenstemming met de door 4 Paws Motion verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Als de producten bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier weken na levering aan 4 Paws Motion per e-mail te worden gemeld.
Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Het bedrag dat de Consument voor het teruggezonden product betaald heeft, zal 4 Paws Motion zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het kenbaar maken van de herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door 4 Paws Motion of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
4 Paws Motion kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als 4 Paws Motion dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
Die door 4 Paws Motion tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Die snel kunnen bederven of verouderen;
Voor (hygiënische) producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11. Conformiteit en garantie
4 Paws Motion staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
4 Paws Motion geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in geval van slijtage en deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder geldt deze garantie ook niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging.
Garantie zoals bedoeld in het vorige lid geldt per definitie niet wanneer het dierenspeeltjes betreft. 4 Paws Motion kan niet beoordelen of het aangekochte speeltje geschikt is voor het bedoelde dier en of er zodoende naar maatschappelijke maatstaven normaal mee om is gesprongen. 4 Paws Motion kan om deze reden niet verantwoordelijk gehouden worden voor kapotte speeltjes. Bij alle snacks dient u uw dier zelf in de gaten te houden en u bent zelf verantwoordelijk als er bij uw dier door het eten van snacks schade en/of letsel ontstaat.
Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling als bedoeld in het derde lid van dit artikel wanneer de leverancier van het bedoelde product aan 4 Paws Motion de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product erkent.
Wanneer de garantieregeling van toepassing is, zal 4 Paws Motion in de eerste plaats proberen het product te repareren. Wanneer dit niet lukt, zal 4 Paws Motion het product vervangen.
4 Paws Motion is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de Consument of anderen. 4 Paws Motion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Als 4 Paws Motion, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Klachtenregeling
4 Paws Motion beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 4 Paws Motion, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij 4 Paws Motion ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 4 Paws Motion binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient de Consument zich allereerst te wenden tot 4 Paws Motion. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot de geschillencommissie het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van 4 Paws Motion niet op, tenzij 4 Paws Motion schriftelijk anders aangeeft.
Als een klacht gegrond wordt bevonden door 4 Paws Motion, zal deze naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13. Overmacht
4 Paws Motion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst richting, tegenover, naar de Consument op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt per e-mail aan de Consument medegedeeld en 4 Paws Motion is niet gehouden tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen richting, tegenover, naar de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en ook op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.